آتش با توجه به شدت و نوع ماده آتش گرفته شده به چند کلاس a,b,d و k  تقسیم می شود.

انواع کلاس آتش (Fire class) به شرح زیر است.

کلاس A

آتش کلاس A ، به  آتش در مواد قابل احتراقی گفته که معمولی هستند مانند کاغذ ، چوب ، زباله و پارچه و... این کلاس آتش معمول ترین و رایج ترین نوع آتش است.

کلاس B

آتش کلاس B به آتش سوزی  در مایعات قابل احتراق مثل بنزین،  رنگ و ... گفته می شود. علاوه بر این آتش کلاس B هم شامل گازهای قابل احتراق مثل پروپان و بوتان نیز می شود. آتش کلاس B شامل آتش های مربوط به روغن‌های  که در مصارف آشپزی  استفاده می شود شامل  نمی‌شود.

کلاس C

آتش های کلاس C شامل  آتش سوزی در تجهیزات انرژی برق مانند موتور، ترانسفورماتور و لوازم الکتریکی و برقی  است. در این آتش سوزی اگر برق را از جریان آتش سوزی حذف کنیم . آتش از کلاس C تبدیل به کلاس دیگری از آتش می‌شود. و مثل دیگر کلاس ها شروع به مهار ان کنبد.

کلاس D

به آتش سوزی که در فلزات قابل اشتعال مانند پتاسیم، سدیم، آلومینیوم و منیزیم  رخ می دهد  آتش سوزی کلاس D گفته می شود.

کلاس K

به آتش سوزی که مواد قابل احتراق آن روغن های آشپزی ،حیوانی و گیاهی باشد آتش سوزی نوع K  گفته می شود.