دسته تلسکوپی2 قسمتی Solo 100/101/108

برای حداکثر ارتفاع 3/70 متر