در سیستم اعلام حریق شستی اعلام حریق از یک میکرو سوییچ برای قطع یا وصل می باشد که در حالت عادی قطع است و با مشاهده حریق توسط افراد شیه روی آن شکسته و آژیر بصدا در می آید.

موارد زیر در نصب شستی های اعلام حریق باید مورد توجه قرار گیرد:


1- طرز بکار انداختن همه آنها به یک گونه و آسان می باشد .

2- به نحوی استقرار یابد که فرد مجبور نباشد بیش از 20 متر طی مسافت و آنرا بصدا در آورد.

3- بارز و مشخص بوده و خالی از هرگونه مانع باشد. ( نور کافی در روز و شب داشته باشد)

4- در ارتفاع 140 سانتیمتری از سطح کف نصب گردد.

5- در محلی باشد که فردی که می خواهد آنرا بکار اندازد بی جهت در معرض خطر قرار نگیرد.

6- محل نصب در مسیر های خروجی اضطراری و در انتهای راهرو و در محلهای خروج که بسمت بیرون منتهی می گردند باشد.

7- رنگ محل نصب با رنگ خود شستی متضاد باشد. ( رنگ شستی اعلام حریق باید قرمز باشد )

8- شستی های نصب شده در سیستم اعلام حریق در ورودی راه پله ها و معابر خروج اضطراری می تواند در منطقه بندی جداگانه و یا هر یک در مدار همان منطقه قرار گیرد.

9- باید در محلی نصب شوند که از حرارت ، رطوبت ، فرسایش و آسیبهای فیزیکی و انواع حشرات مصون باشند.

10- برای هر طبققه دست کم یک شستی نصب شود.

11- در صورت نیاز تابلوی راهنمای محل در بالای سر هر کلید تحت عنوان ( کلید اعلام حریق ) نصب شود.