بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن برای خاموش کردن آتش های پر حجم با توانایی مهار آتش در فضای سه بعدی می باشد. بیوورسال به صورت مایع کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای را دارا می باشد.

بیوورسال دوستدار محیط زیست،غیر مخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان،جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت می باشدواز ایجاد هر گونه خوردگی و صدمه به تاسیسات و تجهیزات جلوگیری می نماید. 

بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها،آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت. بیوورسال با خنثی کردن گازهای مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز پدیده های خطرناک Back draft و flash over جلوگیری نموده وموجب  امنیت و سلامت آتش نشانان ميگردد.
 
توجه: این کپسول پتانسیل اطفاء هر نوع حریق بجز ادوات برقی را بعلت رسانا بودن، دارد.